એક્સિડેંટ કેર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્શ્યુરન્સ પોલિસી

*I hereby authorise Star Health Insurance to contact me. It will override my registry on the NCPR.

IRDAI UIN: IRDAI/HLT/SHAI/P-P/V.III/134/2017-18

HIGHLIGHTS

Plan Essentials

essentials

પ્રવેશ વય

18 થી 70 વર્ષની વયની કોઈપણ વ્યક્તિઓ આ પોલિસીનો લાભ લઈ શકે છે. ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના આશ્રિત બાળકોને 5 મહિનાથી 25 વર્ષ સુધી કવર કરવામાં આવે છે.
essentials

પોલિસીનો પ્રકાર

આ પોલિસીનો લાભ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અથવા ફ્લોટર ધોરણે લઈ શકાય છે. ફેમિલી પ્લાન હેઠળ ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના જીવનસાથી અને આશ્રિત બાળકોને કવર કરવામાં આવે છે.
essentials

પ્રીમિયમ ડિસ્કાઉન્ટ

જો પોલિસીને ફેમિલી આધારે પસંદ કરવામાં આવે તો પ્રીમિયમ પર 10 % ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે.
essentials

ઓનલાઇન ડિસ્કાઉન્ટ

પોલિસી ઓનલાઇન ખરીદવામાં આવે તો પ્રીમિયમ પર 5 % ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે.
DETAILED LIST

શું સમાવિષ્ટ છે તે સમજો

મહત્વની હાઈલાઈટ્સ

ઇન્શ્યુરન્સની રકમ

આ પોલિસીની ઇન્શ્યુરન્સની લઘુતમ રકમ રૂ. 1,00,000/- છે અને તેને રૂ. 10,000/- ના ગુણાંકમાં વધારી શકાય છે. ઇન્શ્યુરન્સની રકમ મહત્તમ કેટલી રાખી શકાય એ ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિની આવકની ક્ષમતાને આધારે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.

પોલિસી લાભ

કોષ્ટક A - આકસ્મિક મૃત્યુ માટેનું કવર પૂરું પાડે છે. કોષ્ટક B-આકસ્મિક મૃત્યુ અને કાયમી વિકલાંગતા માટેનું કવર પૂરું પાડે છે.કોષ્ટક C - આકસ્મિક મૃત્યુ, કાયમી અપંગતા અને અસ્થાયી સંપૂર્ણ અપંગતા માટે કવર પ્રદાન કરે છે.

આકસ્મિક મૃત્યુ

આ પોલિસી ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના આકસ્મિક મૃત્યુના સંજોગોમાં ક્યુમ્યુલેટિવ બોનસ સાથે ઇન્શ્યુરન્સની રકમના 100 % પ્રદાન કરે છે.

કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા

આ પોલિસી અકસ્માતને કારણે ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિને કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા આવે તેવા કિસ્સામાં ક્યુમ્યુલેટિવ બોનસ (ઇન્શ્યુરન્સ રકમના માત્ર 100 % પર ગણતરી કરવામાં આવે છે) સાથે ઇન્શ્યુરન્સની 150 % રકમ પૂરી પાડે છે.

કાયમી આંશિક વિકલાંગતા

આ પોલિસી આકસ્મિક ઇજાઓ બાદ કાયમી આંશિક વિકલાંગતાના કિસ્સામાં પોલિસી ક્લોઝમાં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ ઇન્શ્યુરન્સની રકમની ચોક્કસ ટકાવારી પૂરી પાડે છે.

અસ્થાયી સંપૂર્ણ અપંગતા

માત્ર અકસ્માતોને કારણે જ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોય અને તે કામચલાઉ સંપૂર્ણ વિકલાંગતા આવે ત્યારે આ પોલિસી પૂર્ણ થયેલા સપ્તાહદીઠ કોષ્ટક C હેઠળ ઇન્શ્યરન્સની રકમનો 1 % હિસ્સો પૂરો પાડે છે, જે 100 અઠવાડિયા સુધી રૂ. 15,000/- (દર અઠવાડિયે) થી વધુ ન હોઈ શકે.

કોષ્ટક A,B અને C માટે વધારાના લાભો

શૈક્ષણિક અનુદાન

ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિનું આકસ્મિક મૃત્યુ કે કાયમી સંપૂર્ણ અપંગતાના કિસ્સામાં ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના વધુમાં વધુ બે આશ્રિત બાળકો માટે શૈક્ષણિક અનુદાન આપવામાં આવે છે. 1) બાળક દીઠ વધુમાં વધુ રૂ. 10,000/- આપવામાં આવે છે, બે આશ્રિત બાળકો સુધી આપવામાં આવે છે II) 18 વર્ષથી ઓછી વયના એકથી વધુ આશ્રિત બાળકના કિસ્સામાં, બાળક દીઠ રૂ. 10,000/-  ચૂકવવાપાત્ર છે, તથા રૂ. 20,000/- થી વધુ ચૂકવવામાં આવતા નથી.

એમ્બ્યુલન્સ ચાર્જ /નશ્વર અવશેષોનું પ્રત્યાગમન

ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના રહેઠાણના સ્થળની બહાર થયેલા અકસ્માતોને કારણે સ્વીકાર્ય ક્લેમ માટે, આ પોલિસીમાં હોસ્પિટલમાં જવા માટે એમ્બ્યુલન્સ ચાર્જ અથવા ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના નશ્વર અવશેષોને તેના નિવાસસ્થાને લઈ જવા માટે, વધુમાં વધુ રૂ. 5,000/- સુધીની રકમ એકસાથે પૂરી પાડવામાં આવે છે.

એક સંબંધી માટે મુસાફરીનો ખર્ચ

કંપની ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિનાં આકસ્મિક મૃત્યુનાં કિસ્સામાં કોઈ એક સંબંધીને ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિનાં નિવાસસ્થાને લઈ જવા માટે ઇન્શ્યોર્ડ રકમનો 1 %, જે રૂ. 50,000/- (વાસ્તવિક થયો હોય એટલો) સુધી પ્રદાન કરશે.

વાહન/ રહેઠાણમાં ફેરફાર

ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના રહેઠાણ અથવા વાહનમાં મોડીફાઇ કરવાના ખર્ચાને, જો એ મોડિફિકેશન એકસિડેંટને કારણે ભારતમાં કરવામાં આવ્યું હોય અને ડોક્ટર દ્વારા સર્ટીફાઇડ હોય તો, ઇન્શ્યુરન્સની રકમના 10% તથા મહત્તમ રૂ, 50,000/- (કોષ્ટક B અને C) સુધી કવર થઈ શકે છે.

લોહીની ખરીદી

આ પોલિસી ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિની મેડિકલ અથવા સર્જિકલ સારવાર માટે લોહી ખરીદવા માટે કરવામાં આવેલા ખર્ચ માટે -ઇન્શ્યુરન્સની રકમના 5% અને મહત્તમ રૂ. 10,000/- સુધી કવર પૂરું પડે છે.

આયાતી દવાઓનું પરિવહન

આ પોલિસીમાં ભારતમાં દવાઓની આયાત કરવા માટે નૂર શુલ્ક પર થનારા ખર્ચ પર ઇન્શ્યુરન્સની રકમના 5% અને મહત્તમ રૂ. 10,000/- સુધી કવર પૂરું પડે છે.

ક્યુમ્યુલેટિવ બોનસ

ક્યુમ્યુલેટિવ બોનસ દરેક ક્લેમ-ફ્રી વર્ષ માટે ઇન્શ્યોર્ડ રકમના 5 %ના દરે પ્રદાન કરવામાં આવે છે, જે ઇન્શ્યુઅરન્સની રકમના મહત્તમ 50 % સુધીનું હોય છે.

વૈકલ્પિક લાભ

મેડિકલ ખર્ચ એક્સટેન્શન

દર્દી માટે હોસ્પીટલમાં અને હોસ્પિટલ બહાર કરવામાં આવતા મેડિકલ ખર્ચને માન્ય ક્લેમના 25 % સુધી અથવા કુલ ઇન્શ્યુરન્સ રકમના 10 % અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ (જે ઓછું હોય તે) કવર કરવામાં આવે છે, જે પોલિસીના સમયગાળા દીઠ કુલ રૂ. 5,00,000/- સુધી સીમિત રહેશે.

વિન્ટર સ્પોર્ટ્સ માટે કવરેજ

આ એક્સટેન્શન ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિ આવી રમતોમાં ભાગ લેવાનું વિચારતી હોય તો તે સમયગાળા માટે આપી શકાય છે.

હોસ્પિટલ કેશ

અકસ્માતની તારીખથી 30 દિવસની અંદર આ પ્રકારનું હોસ્પિટલાઈઝેશન થાય ત્યારે હોસ્પિટલમાં દરેક પૂર્ણ થયેલા દિવસ માટે રૂ.1000/- નો રોકડ લાભ (cash benefit) આપવામાં આવે છે. આ લાભ પ્રતિ ઘટનાના મહત્તમ 15 દિવસ અને પોલિસી સમયગાળા દીઠ 60 દિવસ માટે પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

ઘર પર સ્વાસ્થ્ય લાભ

હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ થયા બાદ ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિના નિવાસસ્થાને કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશ્યનની સલાહથી એક એટેન્ડન્ટ પાછળ કરવામાં આવતા ખર્ચને પ્રત્યેક પૂર્ણ થયેલા દિવસ બદલ રૂ. 500/- સુધીનો ખર્ચ કવર કરવામાં આવે છે, જે ઘટના દીઠ વધુમાં વધુ 15 દિવસ અને પૉલિસીના સમયગાળા દીઠ 60 દિવસ સુધી મર્યાદિત રહે છે.
પોલિસીની વિગતો અને નિયમો અને શરતોને જાણવા માટે પોલિસી દસ્તાવેજો જોવા વિનંતી.
સ્ટાર હેલ્થ

સ્ટાર હેલ્થ ઇન્શ્યુઅરન્સ શા માટે પસંદ કરો છો?

હેલ્થ ઇન્શ્યુઅરન્સ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે, અમારી સેવાઓ પ્રોફેશનલ ઇન્શ્યુઅરન્સ પોલિસીઓ ઓફર કરવાથી માંડીને ઝડપથી ઇન-હાઉસ ક્લેમ સેટલમેન્ટ્સ સુધી વિસ્તૃત છે. હોસ્પિટલો સાથેના અમારા વધતા જતા નેટવર્ક સાથે અમે તમારી મેડિકલ જરૂરિયાતો તમને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરાવી શકીએ એ માટેની સગવડતા સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ.

બીજું કંઈક શોધી રહ્યાં છો?

શરૂ કરો

શ્રેષ્ઠની ખાતરી રાખો

તમારું ભાવિ અમારી સાથે સુરક્ષિત કરો.

Contact Us
વધુ માહિતી જોઈએ છે?